Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám zákonným způsobem, v souladu s platnými právními předpisy, zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

 1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

FIRMA: WFG Consulting s. r. o.

ID: 53844602

Adresa: Tolstého 5

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06

 

Odpovědná osoba a správce údajů:

Email: wfgroup@wfgroup.sk

 

Tento dokument popisuje, jak provozovatel WFG Consulting s. r. o., Tolstého 5, Bratislava - Staré Mesto 811 06, IČO: 53844602, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.: 153401/B (dále jen "správce") zpracovává osobní údaje. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s požadavky GDPR, zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších obecně závazných právních předpisů.

 

 1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ osobných údajov je:

Prevádzkovateľ:

WFG Consulting s. r. o.

Právna forma:

společnost s ručením omezeným

Sídlo:

Tolstého 5, Bratislava - mestská časť Staré Město 811 06

E-mail:

wfgroup@wfgroup.sk

Telefónne číslo:

+421 918 564 322

 

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, adresa, rodné číslo, telefon, e-mail sestávající ze jména nebo příjmení, lokalizační údaje, síťový identifikátor atd. této fyzické osoby.

 

 1. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny/komunikovány:

Orgány veřejné moci, zdravotní pojišťovny a další osoby v případě existence příslušných právních předpisů, externí dodavatelé v souladu s § 11 BDSG, externí poskytovatelé služeb, přidružené společnosti a interní oddělení pro naplnění účelu uvedeného v bodě 5.

 

WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava 821 08

MI:SU Design, s. r. o., Prostějovská 115, 080 01 Prešov

 

 1. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení vaší objednávky.

Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Správce je oprávněn zpracovávat zejména následující osobní údaje subjektu údajů:

- Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, doručovací adresa, IČ, DIČ) a kontaktní údaje se Subjektem údajů (např. kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.),

- popisné údaje (např. bankovní účet, historie objednávek),

- fotografie, náhledové obrázky, bannery a videa,

- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rozsahu souhlasu uděleného subjektem údajů (např. použití osobních údajů pro účely personálního řízení, použití osobních údajů pro účely propagace atd.),

- osobní nastavení (preference), včetně marketingových nastavení a používání souborů cookie Subjektem údajů,

- další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,

- další osobní údaje poskytnuté Subjektem údajů Správci údajů.

 

 1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR agenda

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti

Kontaktní formulář

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem

Webové stránky (cookies)

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - souhlas

 

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů za účelem:

 1. A) plnění smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. B) splnění právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce vést účetnictví a daňové doklady),
 3. C) určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Správce na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 4. D) zasílání obchodních sdělení na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce na přímém marketingu,
 5. E) další marketingové účely Správce údajů související s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o novinkách (výrobky, technologie, showroomy), prezentacích společnosti (veletrhy, výstavy), službách apod. (např. zasíláním newsletterů, telemarketingem); kontaktování za účelem průzkumu trhu a marketingových průzkumů; kontaktování za účelem přání k významným státním svátkům a zasílání dárkových poukazů apod. na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

 1. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost WFG Consulting s. r. o.

zlikviduje uložené údaje po uplynutí doby stanovené zákonem, uděleným souhlasem nebo pokud již nejsou potřeba. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování. S ohledem na výše uvedené:

- pro účel dle bodu A) výše budou osobní údaje zpracovávány až do ukončení smluvních závazků (aniž by byla dotčena možnost správce osobní údaje následně - v nezbytném rozsahu - dále zpracovávat),

- pro účely podle bodů B), C), D) a/nebo E) výše,

- pro účel podle bodu B) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce,

- pro účel dle bodu C) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku po skončení záruční doby dle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku po ukončení závazků ze smlouvy,

- v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, v němž se řeší práva nebo povinnosti správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, doba zpracování osobních údajů neuplyne

- pro účely uvedené v písmenu C výše před ukončením tohoto řízení,

- pro účely zasílání obchodních oznámení podle bodu D) výše budou osobní údaje zpracovávány, dokud subjekt údajů nevyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním,

- pro účely podle bodu E) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou subjekt údajů udělil správci údajů souhlas na základě samostatně sjednaného souhlasu se zpracováním osobních údajů. V takovém případě subjekt údajů bere na vědomí, že před uplynutím tohoto období jej může správce údajů kontaktovat za účelem obnovení jeho souhlasu.

 

 1. POUŽÍVÁNÍ ODKAZŮ NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Naše webové stránky mohou obsahovat funkce propojení se sociálními sítěmi Facebook a Instagram. Související služby poskytují společnosti Facebook Inc. a Instagram (dále jen "poskytovatelé").

Provozovatelem Facebooku je společnost Meta Platforms, Inc. se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Přehled tlačítek Facebooku a jejich vzhledu naleznete na adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Instagram provozuje společnost Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Přehled zásuvných modulů Instagram a jejich vzhled naleznete na adrese: https://developers.facebook.com/docs/instagram/embed-button.

Zprostředkovatel odkazů odhaluje, které z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste při prohlížení našich webových stránek přihlášeni ke svému uživatelskému účtu na Facebooku nebo Instagramu, může poskytovatel získat informace o vašich zájmech, tj. informace, ke kterým máte přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu. Při použití některé z funkcí propojení (např. kliknutí na tlačítko "To se mi líbí", zanechání odkazu) budou tyto informace prohlížečem rovněž předány přímo poskytovateli k uložení.

Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook nebo Instagram naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatele, kde jsou uvedeny další informace o vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí v těchto případech:

Oznámení o ochraně údajů/osobních údajů poskytovatele Facebooku:

http://www.facebook.com/policy.php.

Oznámení poskytovatele Instagramu o ochraně údajů/ochraně soukromí:

https://privacycenter.instagram.com/policy/?section_id=18-LegalBasisInformationConsent

Abyste zabránili tomu, že Facebook nebo Instagram propojí vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem, musíte se před vstupem na naše stránky odhlásit z příslušného uživatelského účtu.

 

 1. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v zákoně máte:

- právo na přístup k vašim osobním údajům podle § 21 zákona,

- právo na opravu svých osobních údajů podle § 22 zákona nebo na omezení zpracování podle § 24 zákona,

- právo na výmaz osobních údajů podle § 23 zákona,

- právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 zákona,

- právo na přenositelnost údajů podle § 26 zákona,

- právo odvolat souhlas se zpracováním, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním nebo použitím svých osobních údajů s účinky do budoucna. Zašlete e-mail na adresu info.glamident@gmail.com nebo dopis na adresu Masarykova 25/A, Prešov 080 01.

Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 1. ZÁVER

Zaškrtnutím souhlasu v online formuláři vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Zaškrtnutím políčka souhlasu potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

Tyto zásady platí ve vztahu k subjektům údajů za předpokladu, že mezi třetí stranou a správcem údajů nedošlo k jiné dohodě. Správce údajů si vyhrazuje právo tyto podmínky ochrany a zpracování osobních údajů kdykoli a jakkoli změnit, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na webových stránkách wfgroup.cz.

© 2024 Všechna práva vyhrazena pro WFG Consulting s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.